Pecyn Cymorth Adferiad

Mae'r Pecyn Cymorth Adferiad yn rhaglen 12 wythnos i fenywod sydd wedi profi cam-drin domestig ac fe'i cynlluniwyd i gefnogi menywod sydd wedi dioddef cam-drin domestig trwy gynnig adnoddau i wneud y gorau o'u potensial.

Un o egwyddorion sylfaenol Calan DVS yw na ddylid gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un oherwydd hil, crefydd, cred, tarddiad cenedlaethol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, oedran, anabledd, priodas a phartneriaeth sifil a beichiogrwydd a mamolaeth, yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.