Y Rhaglen Myriad

Datblygwyd y rhaglen yn benodol ar gyfer unigolion lesbiaidd, hoyw, bi, traws a rhywedd amrywiol. Mae’n rhaglen adferol 8 wythnos wedi'i datblygu mewn partneriaeth â goroeswyr cam-drin domestig LHDTC+ (LGBTQ +) a Phrifysgol De Cymru. Rydym yn cynnig lle diogel i sgwrsio, dysgu a chefnogi ein gilydd.

Yn ystod y rhaglen, byddwch yn cael cymorth i ystyried eich cefndir a magwraeth mewn cymdeithas a gaiff ei dominyddu gan sis/het a'r effaith mae hyn wedi ei gael arnoch. Byddwn yn archwilio gwahanol fathau o gamdriniaeth mewn perthnasoedd, yr effeithiau, sut i adnabod arwyddion rhybuddiol a pha gamau y gallwch eu cymryd i gadw'ch hun yn ddiogel.

Ein nod yw eich helpu chi: i ddatblygu ffyrdd gwell o gyfathrebu a bod yn glir am yr hyn rydych chi eisiau a ddim eisiau mewn bywyd, gwella'ch hunan-barch, eich hyder a'ch ffyrdd o edrych ar ôl eich hun ac i greu gwell cysylltiad â pherthynas ag unigolion eraill LHDTC+.

Gobeithiwn y bydd rhai pobl sy'n mynychu'r rhaglen eisiau cael eu hyfforddi i ddod yn wirfoddolwyr cynorthwyo cymheiriaid (peer support volunteers) yn y tymor hwy ac efallai helpu i hwyluso rhaglenni yn y dyfodol.

I gofrestru ar y rhaglen, bydd angen i chi nodi fel LGBTQ + ac wedi gadael perthynas ymosodol.

I gael sgwrs am y gefnogaeth a gynigir, neu i gofrestru'ch diddordeb, cysylltwch â ni.
E-bost: myriad@calandvs.org.uk

Ydych chi'n Broffesiynol sy'n dymuno cyfeirio at raglen Myriad?

Trwy ymgynghori â goroeswyr, mae Calan DVS wedi nodi bwlch yn y gwasanaethau cam-drin domestig ar gyfer unigolion LHDTC+ (LGBTQ +) sydd wedi goroesi cam-drin domestig. O ganlyniad i'r canfyddiad hwn, mae Calan wedi cyd-gynhyrchu Rhaglen 8 Sesiwn ar ffurf cyfweliadau lled-strwythuredig gyda goroeswyr sydd â phrofiad bywyd o gam-drin domestig LHDTC+. Rydym wedi cydweithio gyda gweithwyr proffesiynol ac academyddion ac wedi defnyddio rhaglen goroeswyr Calan DVS, sef Compass, i lywio’r cynnwys a’r strwythur.

Amcanion y Rhaglen

• Darparu amgylchedd diogel, LHDTC+ gefnogol, i gyfranogwyr allu siarad am Gam-drin Domestig.

• Dysgu sut i adnabod arwyddion ac ymddygiadau.

• Rhoi cyfle i gyfranogwyr gael ymdeimlad o werth, pwrpas a chyflawniad.

• Darparu lle diogel lle gall cyfranogwyr ddysgu sut i adeiladu perthnasoedd cadarnhaol, ymddiriedus, dwy ffordd.

• Darparu lle diogel lle gall cyfranogwyr ddysgu sut a ble i gael cymorth ac i gydnabod pryd mae ei angen arnynt.

• Darparu lle diogel lle gall cyfranogwyr ddysgu sut i gynyddu eu hunan-barch, eu gwytnwch personol a'u lles.

Defnyddio dulliau LHDTC+ Gefnogol

• Rydym yn sicrhau bod ein rhaglen yn gwella'n gyson ac yn rhagweithiol werthfawrogol o unigolion lesbiaidd, hoyw, bi, trans, queer, poly, kink a rhyweddau, perthnasau a hunaniaethau rhywioldeb amrywiol eraill.

• Rydym yn sicrhau bod credoau a gwerthoedd yr hwylusydd ei hun yn werthfawrogol o LHDTC+ fel hunaniaethau dilys a chyfoethog ynddynt eu hunain.

• Rydym yn ystyried credoau ac ymddygiadau gwrth-LHDTC+ fel y broblem, ac nid pobl LHDTC+.

• Rydym yn mynd ati’n fwriadol i gynnwys materion perthnasol fel dod allan, sis/hetro-normalrwydd, polyamory neu fewnoli ffobia yn y rhaglen.

Darparu lle diogel ar gyfer LHDTC+

• Cyfrinachedd - Gofod lle gallwn fynegi ein hunain yn agored mewn man cyfrinachol a diogel.

• Parch - bod â diddordeb yn hunaniaethau a phrofiad eraill; bod yn ystyriol o'u teimladau, eu dymuniadau a'u hanghenion.

• Lle i adeiladu ymddiriedaeth, gyda chyfrinachedd gallwn ddechrau ymddiried yn ein gilydd.

• Grŵp caeedig, sy'n golygu bod aelodaeth y grŵp yn aros yr un fath trwy gydol y rhaglen.

• Cyd-greu cytundeb ar gyfer y grŵp.

• Cyd-greu'r cytundeb grŵp.

Meini prawf ar gyfer cymryd rhan:

• Rhaid bod cyfranogwyr wedi profi Cam-drin Domestig.

• Rhaid i gyfranogwyr (mewn rhyw ffordd) fod yn uniaethu fel LHDTC+ (LGBTQ +).

• Nid yw'r cyfranogwyr bellach mewn perthynas â'r camdriniwr (camdrinwyr) na bellach yn byw gyda'ch gilydd.

• Gall cyfranogwyr fynychu'r rhaglen ar gyfer pob un o'r 8 sesiwn (ynghyd â chyfarfod cychwynnol cyn y rhaglen).

• Mae'r cyfranogwyr yn deall amcanion y rhaglen a'r ymrwymiad sy'n ofynnol i fynychu'r holl sesiynau.

Dull cyflwyno rhaglen

• Gellir cyflwyno'r holl sesiynau yn y rhaglen hon yn bersonol neu ar-lein yn dibynnu ar gyfyngiadau'r Llywodraeth o ganlyniad i COVID19 ac anghenion a sefyllfaoedd y rhai sy’n cymryd rhan yn y grŵp.

• Disgwylir y bydd y sesiynau yn para tua 2 awr.

Cysylltu

I gael sgwrs am y gefnogaeth a gynigir, neu i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â ni. Fel arall, mae croeso i chi lawrlwytho ffurflen atgyfeirio a'i dychwelyd i'r e-bost isod.
E-bost: myriad@calandvs.org.uk

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH