Y Rhaglen Cwmpawd

Cefnogaeth i ddynion sydd wedi dioddef mewn perthynas ymosodol.

Mae'r Rhaglen Cwmpawd yn adnodd arbenigol a gynlluniwyd i helpu dynion sydd wedi goroesi cam-drin domestig i wella trwy ddilyn taith o gydnabod eu bod wedi dioddef mewn perthynas ymosodol. Mae'n rhoi cyfle unigryw i ddynion sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig rannu eu profiadau â dioddefwyr eraill mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Wrth fynychu'r Rhaglen Cwmpawd, gall dynion sydd wedi goroesi cam-drin domestig:

 • Gynyddu eu hunanhyder a'u cymhelliant.
 • Gwella eu hunan-effeithiolrwydd.
 • Dod yn fwy gwydn ac ymwybodol o arwyddion trais a cham-drin domestig.
 • Gwella eu llesiant meddyliol a'u positifrwydd.
 • Bod yn rhan o rwydwaith gefnogol unigryw gyda dynion eraill sydd wedi goroesi.

Mae'r Rhaglen Cwmpawd yn cynnwys 13-micro-sesiwn ac mae'n cael ei harwain gan hwylusydd profiadol mewn lleoliad grŵp gyda goroeswyr eraill. Mae'r rhaglen yn ymdrin â sawl pwnc gwahanol gan gynnwys:

 • Cydnabod a deall trais a cham-drin domestig
 • Stereoteipio a thybiaethau am drais a cham-drin domestig
 • Cam-drin ar ôl gwahanu
 • Effeithiau cam-drin domestig ar blant
 • Y gyfraith sy’n ymwneud â thrais a cham-drin domestig
 • Perthnasoedd iach yn y dyfodol

 

Yn 2018/19 adroddwyd bod 786,000 o ddynion wedi profi rhyw fath o gam-drin domestig yng Nghymru a Lloegr (ffynhonnell: CSEW 18/19). Yn draddodiadol, bydd dynion a gafodd eu cam-drin yn ei chael hi'n anodd iawn cael gafael ar gymorth oherwydd sawl rheswm gan gynnwys:

 • Yr ofn o beidio â chael eich credu (diffyg ymddiriedaeth mewn gwasanaethau)
 • Teimlo ei fod yn tanseilio eu gwrywdod neu amharodrwydd i gydnabod eu bod yn ddioddefwr (cywilydd / embaras)
 • Ofn colli cael gwêl eu plant
 • Ofn dial posib (trais neu gam-drin gan bartner)

Mae hyd y rhaglen yn isafswm o 8 wythnos (2 awr yr wythnos) ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer grwpiau o rhwng 4-6 dyn i sicrhau'r canlyniadau gorau.

Hyd yma mae dros 95% o'r dynion sy'n dioddef sydd wedi mynychu'r rhaglen yn nodi eu bod bellach yn deall yn well y profiad a gawsant ac yn teimlo'n fwy hyderus am eu lles eu hunain a'r potensial ar gyfer perthynas iach yn y dyfodol.

‘Roedd gwybod bod dynion eraill allan yna sy’n mynd trwy hyn hefyd wedi fy helpu go iawn oherwydd… pan ydych yn mynd drwyddo, d’ydych chi ddim yn gwybod yn iawn beth sy’n digwydd i eraill. Rydych chi'n sownd o fewn y swigen honno sy’n gyfarwydd ichi…. roedd yn anodd iawn’ (Defnyddiwr gwasanaeth).

 

Gwerthuswyd y Rhaglen Cwmpawd yn annibynnol yn ystod Gwanwyn 2020 gan Dr.Sarah Wallace a'r Athro Carolyn Wallace o Brifysgol De Cymru i sefydlu effeithiau presenoldeb ar les meddyliol, gwytnwch a hunan-effeithiolrwydd yn dilyn eu profiad fel dioddefwr. trais a cham-drin domestig. Gall y gwerthusiad llawn fod darllenwch yma.