Cuddio’ch hanes ar-lein - pori'n ddiogel

Rhybudd: os ydych chi’n poeni bod rhywun yn gwybod eich bod wedi ymweld â’r wefan hon, darllenwch yr wybodaeth diogelwch ganlynol. Sut gall camdriniwr ddod i wybod am eich gweithgareddau ar y rhyngrwyd?

Cymerwch funud neu ddau i ddarllen y rhybudd isod a chymryd camau i wella eich diogelwch wrth ymweld â’r wefan hon.

Fel arfer, bydd porwyr rhyngrwyd yn cadw rhywfaint o wybodaeth wrth i chi bori’r rhyngrwyd. Mae hyn yn cynnwys delweddau o wefannau rydych chi’n ymweld â nhw, gwybodaeth rydych chi’n ei rhoi yn y peiriannau chwilio, a thrywydd (‘hanes’) sy’n dangos y safleoedd rydych chi wedi ymweld â nhw. Dilynwch y cyfarwyddiadau canlynol i leihau’r siawns y bydd rhywun yn dod i wybod eich bod chi wedi ymweld â’r wefan hon.

Os ydych chi’n gwybod pa borwr rydych chi’n ei ddefnyddio, ewch yn syth at y cyfarwyddiadau perthnasol isod. Os nad ydych chi’n gwybod pa fath o borwr rydych chi’n ei ddefnyddio, cliciwch Help ar y bar offer ar frig sgrin y porwr.

Bydd cwymplen yn ymddangos, a bydd y cofnod olaf yn dweud About Internet Explorer, About Mozilla Firefox, neu rywbeth tebyg. Mae’r cofnod yn cyfeirio at y math o borwr rydych chi’n ei ddefnyddio – yna dylech chi allu cyfeirio at y cyfarwyddiadau perthnasol isod.

Pori preifat

Mae gan y prif borwyr gwe fodd “pori preifat”, ac os byddwch chi’n ei weithredu, ni fydd dim byd yn cael ei storio am eich gweithgaredd ar y cyfrifiadur yn y ffenest pori honno.

Ni fydd hyn yn atal gwasanaethau ar-lein rhag gweld beth rydych chi’n ei wneud, ond ni fydd yn gadael unrhyw ôl o’ch gweithgarwch ar eich cyfrifiadur (dim hanes, storfa gwe na dim byd arall) ac felly mae’n gam cyntaf da i’w ddefnyddio.

Internet Explorer: Ewch i Safety – Tools – “InPrivate Browsing”.

Firefox: Cliciwch fotwm y Ddewislen gyda thair llinell lorweddol – “New Private Window”.

Chrome: Cliciwch fotwm y Ddewislen gyda thair llinell lorweddol a dewis “New Incognito Window”.

Mae opsiynau tebyg i’w cael yn Opera a Safari.

Gwnewch yn siŵr nad oes dim byd yn cael ei storio drwy ddilyn y camau isod.

Internet explorer

Cliciwch y ddewislen Tools a dewis Internet Options. Ar y dudalen General dan Temporary Internet Files, cliciwch Delete Cookies ac yna OK. Cliciwch Delete Files, ticiwch y blwch Delete all offline content a chliciwch OK. Dan History, cliciwch Clear History ac yna OK. Nawr edrychwch ar frig y ffenest a chlicio’r tab Content, dewis AutoComplete ac yn olaf, Clear Forms

Firefox

Cliciwch Tools ac yna Options, yna cliciwch Privacy. Cliciwch y botwm Clear nesaf at Cache and Saved Form Information.

Dileu eich hanes pori

Mae porwyr rhyngrwyd hefyd yn cadw cofnod o’r holl dudalennau gwe rydych chi’n ymweld â nhw. Caiff hyn ei alw yn ‘hanes’. I ddileu hanes ar Internet Explorer a Firefox pwyswch allwedd Ctrl ar y fyseddell a’i ddal, yna pwyswch yr allwedd H (Ctrl, Alt a H ar Opera). Chwiliwch am unrhyw gofnod sy’n cynnwys www.calandvs.org.uk, rhowch glic ochr dde a dewis Delete.

Amddiffyn eich hun ar facebook - https://www.facebook.com/about/basics

Amddiffyn eich hun ar twitter - https://help.twitter.com/en/safety-and-security/how-to-make-twitter-private-and-public

Amddiffyn eich hun ar Instagram - https://help.instagram.com/196883487377501

Amddiffyn eich hun ar Snapchat - https://www.snap.com/en-GB/privacy/privacy-by-product

E-bost

Os yw camdriniwr yn anfon negeseuon ebost atoch sy’n fygythiol neu sy’n aflonyddu, gallech eu hargraffu a’u cadw fel tystiolaeth o gam-drin.

Caiff unrhyw ebost y byddwch chi wedi’i anfon yn flaenorol ei storio yn Sent Items. Os ydych chi’n dechrau ebost ond ddim yn ei orffen, gallai fod yn y ffolder Draft. Os ydych chi’n ateb unrhyw ebost, mae’n debygol y bydd y neges wreiddiol i’w gweld yng nghorff y neges – argraffwch a dilëwch yr ebost os nad ydych chi am i neb weld eich neges wreiddiol.

Pan fyddwch chi’n dileu eitem mewn unrhyw raglen ebost (Outlook Express, Outlook, ac ati) nid yw’n dileu’r eitem mewn gwirionedd – mae’n symud yr eitem at y ffolder Deleted Items. Rhaid i chi ddileu’r eitemau yn y ffolder honno’n unigol. Rhowch glic ochr dde i’r eitemau i ddileu eitemau unigol.

Bariau offer

Mae bariau offer yn cadw cofnod o’r geiriau chwilio rydych chi wedi’u teipio i flwch chwilio’r bar offer. Er mwyn dileu’r holl eiriau chwilio rydych chi wedi’u teipio, bydd angen i chi edrych ar gyfarwyddiadau unigol pob math o far offer. Er enghraifft, ar gyfer Google y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar yr eicon Google a dewis “Clear Search History”.

Botwm i adael y safle

Bydd y botwm porffor Exit Site ar ochr chwith gwefan Calan DVS yn cuddio’r dudalen yn gyflym ond bydd angen i chi ddileu eich hanes yn llwyr i guddio eich llwybr pori.

Diogelwch cyffredinol

Bydd sefydlu cyfrinair ar eich cyfrifiadur personol yn atal pobl eraill rhag mewngofnodi a gweld yr hyn rydych chi wedi'i weld ar-lein. Y ffordd fwyaf diogel o bell ffordd i gael gafael ar wybodaeth sensitif ar-lein yw defnyddio cyfrifiadur ffrind neu un mewn caffi rhyngrwyd neu lyfrgell. Gall hyd yn oed cyfrifiadur gwaith fod yn ddewisiad arall sy'n mwy diogel.

Wedi'i gymryd gyda chaniatâd gan: www.womensaid.org.uk/cover-your-tracks-online/