Rhaglen Rhyddid

Rhaglen yn delio gyda thrais domestig yw'r Rhaglen Rhyddid. Cafodd ei chreu gan Pat Craven.

Mae'r Rhaglen 10-12 wythnos yn archwilio'r rolau y mae agweddau a chredoau yn eu chwarae ar weithredoedd dynion sy'n cam-drin ac ymatebion dioddefwyr a goroeswyr.

Y nod yw eich helpu i wneud synnwyr o'r hyn sydd wedi digwydd i chi fel eich bod yn deall y sefyllfa. Mae'r Rhaglen Rhyddid hefyd yn ystyried sut mae plant a phobl ifanc yn cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.

Mae Calan yn cyflwyno'r Rhaglen Rhyddid mewn sesiynau grŵp ac yn unigol ac mae’r rhaglen wedi'i chynllunio i roi cyfle i gyfranogwyr gynyddu eu hunan-barch a hunanhyder. Yn y flwyddyn a ddaeth i ben yn 2019, cyflwynodd Calan 88 o Raglenni Rhyddid i dros 600 o ferched a ddioddefodd gam-drin domestig.