Pwy ydym ni

Gwasanaethau Trais Domestig Calan (Calan) yw un o’r elusennau cam-drin domestig mwyaf yng Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i ddod â thrais a cham-drin domestig i ben. Mae’n staff yn credu’n gryf yn yr hyn a wnânt ac yn cynnig gwasanaethau sydd yn fawr eu hangen i gefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn y gymdeithas.

Ffurfiwyd ein gwasanaeth yn 2012 o ganlyniad i uno Cymorth i Fenywod Castell-nedd a Dyffryn Lliw ac ers 2012, mae mudiadau Cymorth i Fenywod eraill wedi ymuno â’r grŵp yn cynnwys Cymorth i Fenywod Maesyfed, Cymorth i Fenywod Pen-y-bont ar Ogwr a Chymorth i Fenywod Rhydaman.

Rydym yn gweithio mewn ardal ddaearyddol fawr ac amrywiol, yn darparu gwasanaethau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, De Powys a Rhydaman (Sir Gaerfyrddin).

Mae ein model gwasanaeth yn amrywiol ac yn cynnwys gwasanaethau trais domestig craidd ar gyfer dioddefwyr benywaidd gan gynnwys llochesau, cefnogaeth yn y gymuned a gwasanaethau galw heibio mewn argyfwng. Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc sy'n dioddef o drais a cham-drin domestig.

Mae Calan yn darparu rhaglenni teuluol seiliedig ar ymchwil i drawma gan ddefnyddio dulliau sy’n cynnwys y teulu cyfan. Mae hefyd yn darparu rhaglenni penodol a gwasanaethau cymunedol i ddynion sy'n ddioddefwyr.

Un o egwyddorion sylfaenol Calan yw na ddylid gwahaniaethu yn erbyn unrhyw berson oherwydd hil, crefydd, cred, tarddiad cenedlaethol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, oedran, anabledd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth - yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH