Ein Gwasanaethau

Yn Calan DVS rydym yn darparu rhaglenni gwybodus am drawma sy'n defnyddio dull teulu cyfan ac yn darparu rhaglen a gwasanaeth cymunedol penodol ar gyfer menywod sy'n ddynion sy'n dioddef cam-drin domestig. 

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn gofyn am gymorth?

Bydd ein tîm o Weithwyr Cymorth Arbenigol Trais Domestig yn trefnu i gwrdd â chi mewn man diogel a chyfrinachol (un o'n siopau ‘one stop’/ swyddfeydd cymunedol) pan fydd hynny’n gyfleus i chi.

Fe fyddwn yn gwrando heb leisio barn, ac yna’n cwblhau asesiad risg yn seiliedig ar y trais yr ydych yn ei brofi yn eich cartref. Bydd ein gweithwyr yn gweld lle y gallwn eich cefnogi i'ch cadw'n ddiogel a rhoi cyngor ac arweiniad i chi yn dibynnu ar eich anghenion. Mae ein cefnogaeth wedi'i deilwra'n benodol i anghenion pob unigolyn a bydd yn seiliedig ar eich anghenion a'ch disgwyliadau.

Beth am gymorth hir dymor?

Yn dilyn asesiad risg, mae’n bosib y byddwn o’r farn fod angen cymorth ychwanegol arnoch. Os felly, bydd ein Gweithwyr Cymorth Arbenigol Trais Domestig yn rhoi cefnogaeth un i un i chi o fewn y gymuned ac yn darparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i chi gyda’r materion y gallech fod yn eu hwynebu.  Gallwn ddarparu cefnogaeth gyda materion tai, ariannol, perthnasoedd a magu plant. Lle bo hynny'n briodol gallwn hefyd eich cyfeirio at asiantaethau eraill sy'n arbenigo mewn pethau eraill. Mae ein cymorth yn cynnwys materion megis camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl, dychwelyd i'r gwaith ac addysg.

Allai barhau i fod mewn perthynas a dal i ofyn am gymorth?

Gallwch – rhoddwn gefnogaeth i unrhyw un sy'n profi cam-drin domestig yn ystod unrhyw gamau o'u perthynas. P'un ai eich bod eisiau cefnogaeth i adael perthynas neu yn syml eisiau dysgu mwy am gadw'ch hun yn ddiogel - gallwn eich helpu.

Allwch chi fy helpu i gael rhywle i fyw?

Gallwn. Mae gan Calan DVS lochesi yn Ne a Chanolbarth Cymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â llochesi eraill ledled y Deyrnas Unedig a'r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ‘Live Fear Free’ i sicrhau y bydd lloches ar gael i'r rhai sy'n ffoi rhag cam-drin domestig.

Mae fy mhlant wedi gweld y cam-drin. Beth allaf ei wneud?

Mae Calan DVS yn cynnig sawl rhaglen i blant a phobl ifanc. Mae ein rhaglenni amrywiol yn cefnogi plant a phobl ifanc trwy drafod perthnasoedd iach, goresgyn sefyllfa o gam-drin domestig a magu hyder.

Gwasanaethau Llety

Rhaglenni Grŵp Menywod

Cefnogaeth i Blant a Phobl Ifanc

Rhaglen Deuluol

Rhaglenni Grŵp Dynion

Hyfforddiant

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH