Management Accountant Vacancy – Maternity Cover

About us Calan DVS is one of the largest domestic abuse charities in Wales and we are committed to working…
Darllen mwy

Diwrnod ym Mywyd Arbenigwr Cam-drin Domestig

Wrth i ni barhau i godi ymwybyddiaeth o faterion trais a cham-drin domestig ledled y byd yn ystod yr 16 Diwrnod o…
Darllen mwy

16 Diwrnod o Weithrediaeth - Herio Trais yn erbyn Menywod a Merched

Mae 2020 wedi gweld cymaint o newidiadau yn y ffordd yr ydym yn gweithio, yn byw ac yn cymdeithasu. Mae yna lawer sydd wedi bod…
Darllen mwy

Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd yn ein Lloches Powys

Denise Paffett yw un o'n gweithwyr cymorth teulu mwyaf ymroddedig yn un o'n Powys Refuges, ar ôl camu i mewn i…
Darllen mwy

Trais yn erbyn Menywod a Merched - Y Ffeithiau

Trais yn erbyn menywod a merched yw un o'r troseddau hawliau dynol mwyaf systematig ac eang. Mae wedi'i wreiddio yn…
Darllen mwy

Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Plant a Phobl Ifanc ar y Prosiect Ar Trac

Wrth inni agosáu at yr ymgyrch 16 Diwrnod o Weithrediaeth, hoffem rannu gyda chi rai straeon o'n blaenau ...
Darllen mwy

Y Rhaglen Rhyddid O Safbwyntiau Defnyddwyr

Rhaglen ymwybyddiaeth o gam-drin domestig yw'r Rhaglen Rhyddid a ysgrifennwyd gan Pat Craven. Ers cloi, mae Calan DVS wedi cyflwyno pump…
Darllen mwy

Mae Calan DVS yn Recriwtio ar gyfer Ymddiriedolwyr Newydd

Amdanom Ni Calan DVS yw un o'r elusennau cam-drin domestig mwyaf yng Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i weithio…
Darllen mwy

Diweddariad Gwasanaeth Calan DVS

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad a wnaed ddydd Llun 19 Hydref gan Brif Weinidog Llywodraethau Cymru, Mark Drakeford, hoffem…
Darllen mwy

Cefnogi Dioddefwyr Gwryw Cam-drin Domestig

Mae nifer o awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau eraill wedi ymuno i hyrwyddo'r 'Any Man Can Be a…
Darllen mwy

Symud i Amddiffyn Menywod rhag Misogyny fel yn Troseddau Casineb

Mae misogyny yn gasineb gwyrgam ac yn gwahaniaethu yn erbyn menywod a gall ddod ar sawl ffurf wahanol. Gall y rhain gynnwys…
Darllen mwy

Ar Trac - Adeiladu ac Ailadeiladu Perthynas Cadarnhaol Rhiant-Plentyn

Lansiwyd y rhaglen Ar Trac ym mis Ebrill 2020 i ddarparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc 5-16 oed sydd…
Darllen mwy

Rhaglenni Cyfredol Calan DVS

Er gwaethaf pandemig Covid-19, mae ein timau anhygoel ac angerddol ar draws pob un o'n meysydd cyflenwi wedi parhau i gyflawni ein…
Darllen mwy

Realiti Cyfredol Dynladdiad Domestig

Dros y misoedd diwethaf, mae'r cyfryngau wedi adrodd yn eang ar y cynnydd pryderus mewn lladd cam-drin domestig (lladdiad domestig) oherwydd…
Darllen mwy

Ni ddylai Cefnogi'r Lle Fod Yn Ymgyrch Lle Ofn

I rai, bydd aros gartref o ganlyniad i Covid-19, wedi cynyddu eu risg o gam-drin domestig, trais rhywiol…
Darllen mwy

Condemniad o Erthygl yr Haul gan gamdriniwr Hunan-gyfaddef

Yr wythnos diwethaf rhoddodd The Sun lwyfan i gamdriniwr hunan-gyfaddef ar ei dudalen flaen, gall y math hwn o adrodd ail-dwyllo…
Darllen mwy

Mae Calan DVS yn Ymuno â Pheilot Hwb Ymyrraeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Calan DVS yn falch o gyhoeddi ein bod yn rhan o bartneriaeth newydd ei ffurfio rhwng Cyngor Sir Powys, Calan…
Darllen mwy

Stori Gwirfoddolwr Calan DVS

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn dathlu'r cyfraniad y mae cymaint o bobl yn ei wneud i elusennau ledled y DU trwy wirfoddoli, a Calan DVS…
Darllen mwy

Codeword ar gyfer Dioddefwyr Cam-drin Domestig

Gellid rhoi codair i ddioddefwyr cam-drin domestig i'w helpu i ddianc rhag perygl uniongyrchol a rhybuddio eraill am eu…
Darllen mwy

Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr gyda Straeon gan ein Gwirfoddolwyr Eich Hun

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn ddigwyddiad poblogaidd, hirsefydlog yn y sector gwirfoddol, a sefydlwyd ym 1984. Mae'n cael ei gefnogi a'i ddathlu gan…
Darllen mwy

Coronavirus and Me - Arolwg ledled y wlad ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Plant Cymru, Plant yng Nghymru a Senedd Ieuenctid Cymru, mewn cydweithrediad ag ifanc…
Darllen mwy

Cyllid Cyllid Moondance i Gefnogi Rhaglen Plant a Phobl Ifanc

Cyllid Sefydliad Moondance i gefnogi cyflwyno'r Pecyn Cymorth Adfer ACEs (Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod) a Phecyn Cymorth Adferiad ACE ar gyfer…
Darllen mwy

Cyllid Loteri Genedlaethol Pedair Mlynedd ar gyfer y Prosiect Goleudy

Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2019, amcangyfrifodd 2.4 miliwn o oedolion rhwng 16 a 74 oed gam-drin domestig yn…
Darllen mwy

Ni ddylai Cartref fod yn Lle Ofn

Ymgyrch Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Rheoli Gorfodol #livefearfree Yn Calan DVS, ein gweledigaeth yw gweithio tuag at ddiogel a…
Darllen mwy

Anghyfiawnder yr Amddiffyniad Rhyw Garw

Cynhaliwyd ail ddarlleniad y bil cam-drin domestig ddydd Mawrth 28 Ebrill 2020 yn Nhŷ’r Cyffredin…
Darllen mwy

ESBONIADOL - Gweithwyr Cymorth CYP (Lleoliad - Hyblyg) 

Cyfle Ffantastig i wneud gwahaniaeth i Blant a Phobl Ifanc ledled Cymru Mae elusennau cam-drin domestig yn ymuno i gefnogi…
Darllen mwy

Diweddariad y Rhaglen Cwmpawd Covid-19

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni allwn gyflawni'r Rhaglen Cwmpawd o amgylch De a Chanolbarth Cymru o hyd. Cwmpawd…
Darllen mwy

Peidiwch â bod yn wrthwynebydd

Gall hunan-ynysu a phellter cymdeithasol gynyddu cam-drin domestig a chael effaith ar rwydweithiau diogelwch a chymorth goroeswyr. Nawr mwy…
Darllen mwy

Mae elusennau cam-drin domestig wedi ymuno gyda’i gilydd er mwyn cefnogi plant ledled Cymru

Amcangyfrifir bod 133,053 o blant yng Nghymru wedi profi neu wedi bod yn dyst i gam-drin domestig. * Gall y profiadau niweidiol hyn yn ystod plentyndod gael…
Darllen mwy

Cadw'n Ddiogel

Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn, mae Gwasanaethau Trais yn y Cartref Calan yn parhau i ddarparu gwasanaeth pwrpasol i bawb sydd ein hangen.…
Darllen mwy

Digwyddiad Lles Powys

“Diolch yn fawr am fy ngwahodd i'r diwrnod lles. Fe wnaeth fy atgoffa pam roeddwn i wrth fy modd ag ioga…
Darllen mwy

Cerddi

Fe ddaethoch chi draw ac roeddwn i'n meddwl mai tynged Trodd allan eich bod chi yno i ddychryn Rydych chi'n dew, rydych chi…
Darllen mwy

Diwrnod ym mywyd Rheolwr Gwasanaeth Ardal

Fy rôl o fewn Calan DVS yw cefnogi prosiectau ar draws Castell-nedd Port Talbot ar Lefel Weithredol. Rwy'n rheoli pedwar ...
Darllen mwy

Diwrnod ym mywyd Gweithiwr Cefnogi Lloches

Mae fy rôl o fewn Calan DVS wedi'i leoli mewn lloches i ferched. Ar ddiwrnod arferol mewn lloches dwi'n dod i mewn…
Darllen mwy