Ein Bwrdd

Shakira Joyner - Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Shakira yw perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol HCHR Ltd sydd wedi'u lleoli yn Ne Cymru ond gyda chleientiaid ledled y Deyrnas Unedig.

Ymunodd â HCHR yn 2007 ar ôl cwblhau gradd yn y gyfraith. Doedd ganddi ddim profiad swyddfa ymarferol ac roedd yn ansicr pa gyfeiriad gyrfaol i’w ddilyn ac felly dechreuodd fel gweinyddwr swyddfa. D’oedd hi ddim yn hir cyn magu diddordeb yn y maes Adnoddau Dynol (Human Resources) a'r cysylltiad gyda phobl a ddaw yn sgil gweithio ym maes hwnnw. Llwyddodd i drosglwyddo i Adnoddau Dynol ac ar ôl cwblhau ei gradd Meistr mewn Adnoddau Dynol a Rheoli Busnes yn 2009,  gwnaed hi'n Bartner yn y cwmni yn 2012 a daeth yn Rheolwr Gyfarwyddwr yn 2016.  Yn yr un flwyddyn enillodd un o Wobrau Busnes De Orllewin Cymru yn y categori Menyw Broffesiynol y Flwyddyn.

Mae ei hawydd i barhau i ddatblygu’n bersonol wedi ei harwain i gymhwyso fel cyfryngwr (mediator), lle mae’n ystyried cymhlethdodau perthnasoedd gwahanol a datrys sefyllfaoedd o wrthdaro.

Ganwyd Shakira yn Saudi Arabia ac mae wrth ei bodd yn teithio.  Mae'n byw gyda'i phartner a'u Shih Tzu, Mr Monty!

Damian Williams - Trysorydd

Mae Damian yn Gyfrifydd Siartredig Ardystiedig gyda 15 mlynedd o brofiad yn y sector cyllid. Mae’n arbenigo mewn Archwilio a Sicrwydd, Llywodraethiant a Rheolaeth Risg. Damian yw Rheolwr Ariannol Grŵp y gangen Brydeinig o gwmni cyhoeddus cyfyngedig (plc) sy’n delio gydag ôl-werthiant modurol.

Mae Damian hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda Grŵp Tai Cymru fel rhan o'i bortffolio cynyddol o rolau llywodraethu gwirfoddol.

Mae Damian yn angerddol am yr awyr agored a bydd yn treulio'i amser rhydd gyda'i ddyweddi, ei gi a'i fab dwy oed yn gwersylla, ar deithiau cerdded gwledig ac yn ymweld â'r traeth.

Ymunodd â Bwrdd yr ymddiriedolwyr yn 2018.

Gwilym Roberts - Ymddiriedolwr

Mae Gwilym yn gynghorydd ac ymgynghorydd llawrydd.  Bu’n Gyfarwyddwr Cenedlaethol Relate Cymru, elusen sy'n cynnig cefnogaeth i greu perthnasoedd cryfach, gan leihau effaith negyddol gwahanu a mynd i'r afael â cham-drin domestig. Mae’n credu mai perthnasoedd cryf yw hanfod cymdeithas ffyniannus.

Magwyd Gwilym ar Ynys Môn, gadawodd Gymru am Brifysgol yn Lloegr a mwynhau 20 mlynedd yn y sectorau statudol a gwirfoddol cyn dychwelyd i Gymru lle mae'n byw mewn tyddyn gyda'i bartner, cath a llawer o goed.  Mae Gwilym yn mwynhau gweithio gyda phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sy'n cael eu cwnsela, yn ogystal â gwaith gydag ieuenctid, hyfforddi, ymgyrchu a grymuso cymunedau i gymryd camau i helpu eu hunain.

Bu’n ymddiriedolwr gyda Calan ers 2016 ac mae'n gwerthfawrogi'r gwaith gwerthfawr a wnawn i atal a lleihau canlyniadau negyddol cam-drin domestig ac i wneud i droseddwyr gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd.

Jen Lawton - Ymddiriedolwr

Mae gan Jen dros 20 mlynedd o brofiad o waith caffael (procurement), cadwyni cyflenwi a rheoli prosiectau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ac mae ganddi gymhwyster ymarferydd MCIPS a Prince II.  Trwy gydol ei gyrfa bu Jen yn gweithio yn y sectorau Cyhoeddus, Preifat a Gwirfoddol gyda ffocws penodol ar gefnogi rhai o'r bobl fwyaf bregus a difreintiedig yn ein cymdeithas a cheisio atal eithrio cymdeithasol.  Mae gan Jen brofiad hefyd o reoli newid, rheoli prosiectau, gweledigaeth strategol gref a chraffter busnes.

Mae Jen yn caru anifeiliaid ac yn rhoi noddfa i gŵn sy'n chwilio am gartref trwy'r cynllun maethu Many Tears, yn ogystal â chymryd rhan mewn gwirio cartrefi dan y cynllun.

Maria Thomas - Ymddiriedolwr

Maria yw Cydlynydd Partneriaeth Ranbarthol VAWDASV Gwent, swydd a ddechreuodd ym mis Ionawr 2020. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Partneriaethau gyda’r elusen Shaw Trust. Mae gan Maria dros 20 mlynedd o brofiad o weithio mewn partneriaeth, datblygu busnes a dylunio modelau gwasanaeth ar gyfer rhaglenni sy’n gwella cyfleoedd bywyd i bawb, gan ganolbwyntio’n benodol ar gyfiawnder cymdeithasol. 

Roedd Maria yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr Cymorth i Ferched Cymru o 2011 i 2016 a bu’n un o ymddiriedolwyr Calan DVS ers mis Rhagfyr 2017. Mae Maria hefyd yn Ymddiriedolwr gyda Yateley Industries for the Disabled sydd wedi'i lleoli yn Reading,  ac yn Is-gadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Uwchradd Bedwas.

Fel arfer ar benwythnosau bydd Maria’n mwynhau gwylio ei mab sydd yn ei arddegau yn chwarae rygbi a phêl-droed, a threulio amser gyda'i gŵr a'i dau gi.

Mae Maria yn ymroddedig i atal pob math o gam-drin ac yn credu’n gryf mewn ymyrraeth gynnar. Caiff ei hysbrydoli'n barhaus gan y gwaith a wneir gan staff Calan DVS.

Donna Watson - Ymddiriedolwr

Bu Donna yn athrawes Ysgol Uwchradd ers 20 mlynedd, gan arbenigo mewn Ieithoedd Modern a'r Dyniaethau. Mae ganddi MA mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol a hi yw'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn Ysgol Uwchradd yn Ne Cymru.

Mae Donna yn angerddol dros les disgyblion – yn emosiynol a chorfforol - ac mae'n gweithio gyda theuluoedd mwyaf bregus yr ysgol yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth. Mae hi hefyd yn aelod o Banel Statudol yr Awdurdod Addysg Lleol ac yn cydlynu gwaith trosglwyddo ac ymyriadau disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Yn ei rôl mae wedi dilyn amryw o gyrsiau i gefnogi ei Datblygiad Proffesiynol Parhaus gan gynnwys Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, Ymlyniad a Hyfforddiant Emosiwn.

Cafodd Donna ei geni a'i magu yn Aberystwyth; mae’n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn rhiant sengl i ddau fachgen egnïol a dau gi bach Staffy sydd yr un mor egnïol.  Yn ei hamser hamdden, mae Donna’n mwynhau ‘Nosweithiau Hwyl / Treat Nights’ gyda’i bechgyn; ac mae’n hyfforddi pêl-droed gyda thîm lleol, lle mae hefyd yn Swyddog Diogelu.

Aelod cymharol newydd o Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yw Donna; mae'n gobeithio cyfuno ei rolau fel athrawes ac Ymddiriedolwr i gefnogi a datblygu sesiynau Perthynas Iach mwy cynhwysfawr a phriodol ar gyfer disgyblion ysgol o bob oed.