Ydych chi’n adnabod rhywun sydd mewn perthynas gamdriniol?

 

Nid oes ffordd hawdd o wybod a oes rhywun rydych chi'n ei adnabod yn profi camdriniaeth, ond mae arwyddion y gallwch edrych allan amdanynt. Efallai fod y pethau yma’n fach ar y dechrau, ond dros amser gallant ddod yn fwy amlwg. Dyma rai enghreifftiau o newidiadau mewn ymddygiad a allai ddigwydd:

• Newidiadau mewn dillad a steil gwallt

• Ynysu a thynnu'n ôl oddi wrth ffrindiau a theulu

• Newidiadau yn y defnydd o wefannau rhwydweithio cymdeithasol - megis postio llai o ddiweddariadau, dileu lluniau neu ddileu ffrindiau

• Canslo cynlluniau neu wneud esgusodion i beidio â threulio amser gyda ffrindiau

•Edrych ar y cloc / amser yn gyson

• Ymddiheuro'n gyson am ymddygiad unigolyn

• Iselder neu bryder, yn llai hapus nag yr oeddent yn arfer bod, newidiadau mewn ymddygiad

• Dillad amhriodol ar gyfer yr adeg o'r flwyddyn neu'r amgylchedd

Beth allwch chi ei wneud?

Os ydych chi'n sicr neu'n amau fod aelod o'r teulu, ffrind, neu gydweithiwr yn profi trais domestig, gall fod yn anodd iawn gwybod beth i'w wneud. 

Efallai mai'ch greddf gyntaf yw amddiffyn eich ffrind neu aelod o'ch teulu, ond gall ymyrryd fod yn beryglus i chi ac iddyn nhw. Wrth gwrs, nid yw hynny’n golygu y dylech anwybyddu’r sefyllfa - mae pethau y gallwch eu gwneud i helpu i'w gwneud nhw a'u teulu yn fwy diogel.

Os yw eich ffrind yn agored gyda chi ac yn cydnabod y cam-drin, mae hyn yn arwydd cadarnhaol ac yn arwydd eu bod yn ymddiried ynoch chi. Ceisiwch gadw mewn cysylltiad â nhw fel nad ydyn nhw'n mynd yn fwy ynysig, sef y perygl yn aml mewn sefyllfa ymosodol.

Anogwch eich ffrind neu aelod o'ch teulu i ofyn am gymorth proffesiynol a blaenoriaethu eu diogelwch bob amser.

Ceisiwch beidio â bod yn ddiamynedd nac yn feirniadol a gwnewch yn siŵr fod ffordd iddyn nhw allu cyfathrebu gyda chi bob amser.

Fe fyddwch chi yn angor achubol i’ch ffrind neu aelod o'ch teulu.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r penderfyniad i adael y berthynas ddod ganddyn nhw’n y pen draw ac weithiau gall gymryd sawl ymgais cyn iddynt adael y berthynas am byth.

Ceisiwch eu hatgoffa fod y bai bob amser ar y person sy’n cyflawni’r trais a’r cam-drin domestig.

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn profi cam-drin domestig, mae Calan yn darparu gwasanaethau cymorth arbenigol, wedi'u cynllunio i gynorthwyo unigolion a theuluoedd i gadw'n ddiogel. Cysylltwch ag un o'n timau cymorth arbenigol ar un o'r rhifau isod:

Rhydaman: 01269 597474

Aberhonddu: 01874 625146

Pen-y-bont ar Ogwr: 01656 766139

Castell-nedd: 01639 633580

Maesyfed: 01597 824655

Os ydych chi'n dyst i ymosodiad (assault) gallwch ffonio'r Heddlu ar 999. 999.

Os ydych chi wedi profi cam-drin domestig, trais rhywiol a / neu drais yn erbyn menywod, neu'n poeni am ffrind neu berthynas sy'n profi unrhyw fath o drais neu gam-drin, gallwch hefyd gysylltu â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn- llinell rad ac am ddim sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Ffoniwch: 0808 80 10 800