Pecyn Cymorth Adferiad ACE ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Mae'r timau lleol yn Calan DVS yn rhedeg nifer o raglenni cymorth i blant gan gynnwys y Pecyn Cymorth Adfer Cam-drin Domestig Plant a Phobl Ifanc. Rhaglen 8 wythnos yw hon sydd wedi'i hanelu ar gyfer unrhyw berson ifanc sydd wedi bod yn dyst neu wedi profi cam-drin domestig ac sy'n gallu cymryd rhan mewn grŵp.

Amcanion

 • Nod Pecyn Cymorth Adfer Cam-drin Domestig Plant a Phobl Ifanc Calan DVS Helpu plant a phobl ifanc i ddod yn arbenigwyr yn eu hadferiad eu hunain, gan ganiatáu iddynt ddeall nad ydyn nhw'n gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd iddynt
 • Caniatáu i blant a phobl ifanc ddeall nad ydynt yn cael eu beio am y camau a gymerwyd neu'r penderfyniadau a wnaed yn ystod y cam-drin nad oeddent, wrth edrych yn ôl, yn benderfyniadau diogel i’w gwneud.

Deilliannau

 • Helpu plant a phobl ifanc i ddod i delerau â'u profiadau
 • Helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu ffordd gadarnhaol o fyw a strategaethau ymdopi
 • Helpu plant a phobl ifanc i gydnabod na fydd y strategaethau ymdopi a ddefnyddir dan orfodaeth bob amser yn ddefnyddiol fel rhan o’u hadferiad ar dasg o ddatblygu bywyd newydd heb gamdriniaeth
 • Pynciau a drafodir
 • Sut y mae cam-drin yn effeithio ar ein ffordd o feddwl
 • Hunan-barch - beth ydi hynny?
 • Pwy yw fy nheulu?
 • Siarad yn bositif
 • Ffyrdd o ddelio gyda theimladau anodd
 • Perthnasoedd ac ymddiriedaeth iach

Y llynedd, cyflwynodd Calan 22 o raglenni Pecyn Cymorth Adferiad i Blant ar draws yr ardaloedd a wasanaethir.