Beth yw Ysbrydoli Teuluoedd?

Mae'r Rhaglen ‘Ysbrydoli Teuluoedd’ yn rhaglen asesu ddeg wythnos arloesol a strwythuredig a all helpu i gryfhau a sefydlogi teuluoedd lle mae’n hysbys fod trais a cham-drin domestig ond fod y teulu'n dewis aros gyda'i gilydd.

Nid oes angen i'r teulu fod yn cyd-fyw pan gaiff y teulu eu hatgyfeirio ond rhaid cael rhywfaint o awydd i gymodi o fewn y berthynas yn y dyfodol.

Sut mae'n gweithio?

Cyflwynir y rhaglen mewn dau grŵp ar wahân. Bydd un grŵp o rieni a gafodd eu cam-drin ac un grŵp sydd wedi achosi’r cam-drin yn cael eu cynnal yn gyfochrog.   

Mae cynnwys y rhaglenni yr un peth i raddau helaeth ar gyfer y ddau grŵp.  Mae'r grwpiau'n cael eu cynnal am ddwy awr bob wythnos.  Penderfynir ar amseriad cyflwyno'r grwpiau yn lleol. Gall y rhaglen annog newid cadarnhaol yn y modd y rheolir sefyllfaoedd oedd a sbardunodd ymddygiad ymosodol yn y gorffennol, cyflwyno agweddau gwell at berthnasoedd iach, gwell arferion rhiantu a gwell dealltwriaeth o effeithiau trais domestig ar blant.

Ar ddiwedd y rhaglen gwneir asesiad a bydd y teuluoedd hynny sy'n cwblhau'r rhaglen yn derbyn cynllun gweithredu gyda mewnbwn gan hwyluswyr y cwrs, y partneriaid a gweithiwr proffesiynol arweiniol y teulu. 

Bydd y cynllun gweithredu yn cynnwys manylion am y gefnogaeth a / neu ymyrraeth bellach sydd ei angen ar y teulu i leihau effaith trais domestig ar y teulu a’r plant. 

Bydd y teuluoedd nad ydynt yn cwblhau'r rhaglen yn cael asesiad o'r gefnogaeth neu'r ymyrraeth sydd ei angen.  Gallai hyn gynnwys sawl opsiwn, yn cynnwys cynllunio ar gyfer dianc yn ddiogel gan y fam a'r plant hyd at gychwyn achos cyfreithiol i symud y plant i ofal amgen os yw hynny'n briodol.

Mae'r rhaglen yn hygyrch a thros y cyfnod o 10 wythnos gallwn gynhyrchu adroddiad cynhwysfawr ar y teulu sy'n nodi:

- Lefel y risg a’r math o gam-drin sydd domestig.

- Y potensial ar gyfer newid a'r tebygolrwydd o gymodi.

- Lefel y gofal a'r gefnogaeth sydd eu hangen ar blant y cartref.

- Y gefnogaeth y bydd ei angen ar y teulu i sicrhau dyfodol heb drais.

Pam y cafodd y rhaglen ei chreu?

Crëwyd y rhaglen yn dilyn Adolygiadau Dynladdiad Domestig (Domestic Homicide Reviews) a ddangosodd fod llawer o asiantaethau arbenigol yn wael am nodi ac asesu lefelau risg a dynameg perthnasau. Gan fod ymchwil yn dangos yn glir fod byw gyda thrais domestig yn cael effaith dinistriol ar aelodau'r teulu , roedd angen amlwg i daclo’r mater mewn dull holistaidd, gan ganolbwyntio ar y teulu cyfan.

Y Dull Teulu Cyfan

Yn Calan DVS, credwn fod angen inni weithio gyda'r teulu cyfan er mwyn gallu sicrhau newid parhaol.

Mae canlyniadau ‘Adolygiadau Achosion Difrifol’ a gynhelir bob dwy flynedd a thair blynedd wedi canfod nad yw cyfradd y marwolaethau a’r niwed difrifol i blant o ganlyniad i drais domestig mewn teuluoedd wedi gostwng dros y 10 mlynedd diwethaf a hynny er gwaethaf ymdrechion â ffocws i’w diogelu rhag dod i gysylltiad ag ymddygiad treisgar.

Derbynnir fod delio ag achosion trais domestig yn pwyso’n arbennig o drwm ar adnoddau gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Plant ac yn cael effaith anghymesur sylweddol ar y gallu i gwrdd ag anghenion rhannau eraill o’r gwasanaeth. 

Trwy weithio gyda'r teulu cyfan rydym yn gallu:

 • Asesu a rheoli'r lefelau risg sy'n bresennol yn y cartref.
 • Asesu’n gywir effaith byw mewn amgylchedd ymosodol ar blant y cartref (a chynhyrchu camau lleihau niwed ar unwaith).
 • Adnabod y math o gam-drin a'r potensial ar gyfer newid.
 • Adnabod unrhyw gydymffurfiad cudd.
 • Creu rhaglen o gefnogaeth a gafodd ei theilwra’n arbennig i anghenion y teulu hwnnw gan gynyddu'r siawns o leihau risg yn sylweddol.

Buddion i Deuluoedd:

 • Gall teuluoedd dorri'r cylch cam-drin a chreu amgylchedd mwy diogel a chariadus lle gall teuluoedd fyw gyda'i gilydd.
 • Mae'r rhaglen yn cynnig opsiynau newydd neu wahanol i deuluoedd sydd eisiau aros gyda'i gilydd trwy ddysgu sut i hunan-reoli straen a risg.
 • Mae gan rieni gyfle i fod yn rhan o'u hasesiad eu hunain.
 • Mae rhieni’n derbyn gwybodaeth i gefnogi eu penderfyniadau.
 • Mae gan gyfranogwyr amser i fyfyrio ar yr effaith y mae eu hymddygiad yn ei gael ar eu perthynas eu hunain a'u plant.
 • Mae Llais y Plentyn yn rhan o’r broses asesu.

Adborth Cyfranogwyr:

“Rwy’n gwybod nawr beth yw perthynas iach a pherthynas afiach - mae’r cwrs wedi fy helpu i fyfyrio ac arsylwi ar natur perthnasoedd eraill.”- Dynes oedd yn rhan o’r Rhaglen Ysbrydoli Teuluoedd

“Fe helpodd fi i sylweddoli beth wnes i o’i le a rhoi’r sgiliau mi allu eu cywiro.” - Dyn oedd yn rhan o’r Rhaglen Ysbrydoli Teuluoedd

Buddion i Weithwyr Proffesiynol:

 • Mae'n darparu fframwaith cadarn i asesu ymddygiad rhiant, y math o gam-drin sy’n digwydd, cydymffurfiad cudd (disguised compliance) a lefel y risg sy'n bresennol
 • Mae'n llywio gwaith amddiffyn plant a phenderfyniadau llys mewn sefyllfaoedd cymhleth trwy ddarparu tystiolaeth o risg, yr effaith ar blant a'r potensial i newid; 
 • Mae'n darparu'r dystiolaeth sydd ei hangen ar weithwyr proffesiynol i adnabod deinameg y cam-drin domestig o fewn y teulu ac adnabod y math a'r lefel o ymyrraeth sydd ei angen;
 • Mae'n caniatáu i weithwyr proffesiynol ganfod pa fath o lefelau gwytnwch, sgiliau a chymhelliant a fydd yn angenrheidiol i sicrhau fod contractau gyda theuluoedd yn y dyfodol yn realistig ac yn gyraeddadwy. 
 • Mae'n lleihau’r angen i reoli galw a'r angen am wasanaethau cost uchel; a 
 • Mae'n cefnogi gweithwyr proffesiynol i dargedu adnoddau ac ymyriadau pellach yn gywir gan arwain at ganlyniadau gwell i blant a theuluoedd.

Adborth Gweithwyr Proffesiynol:

"Mae'n cymryd i ystyriaeth y tad sy’n bwysig ym mywyd y plentyn. Mae'r ffocws ar y dynion yn amhrisiadwy ac yn rhoi cyfle iddynt wneud newidiadau i’w bywydau. Ni allwch leihau risg mewn teulu heb weithio gyda’r tad. ”  – Uwch Weithredydd, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Plant Slough

Fel rhan o'n sicrwydd ansawdd parhaus a deall effaith ein peilot cyntaf, gwnaethom gomisiynu Dadansoddiad Budd a Chost allanol trwy Rockpool Life. Edrychodd y Dadansoddiad Cost a Budd ar hanesion teulu a gofnodwyd dros 12 mis cyn cymryd rhan ac ar ôl cymryd rhan yn y prosiect Ysbrydoli Teuluoedd.

Fel rhan o'r gwerthusiad, cynhaliwyd chwiliad am 30 o wahanol fathau o faterion y gallai'r rhaglen effeithio arnynt, gan gynnwys digwyddiadau DVA, arestiadau heddlu, derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys, a diwrnodau CYP a dreuliwyd mewn gofal plant.

I adolygu'r dadansoddiad Cost a Budd os gwelwch yn dda Cliciwch Yma

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH