Gwasanaethau Llety

Lloches

Mae gan Calan saith lloches yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd, Powys a Rhydaman (Sir Gaerfyrddin).

Gellir mynd i’n llety brys ar unrhyw bryd, ddydd neu nos, 365 diwrnod y flwyddyn.

Cynlluniwyd y llety fel llety diogel dros dro i fenywod ac i famau â phlant, a bydd y lloches yn eich cefnogi i wella wedi sefyllfa argyfwng frys, yn gallu trefnu cymorth a chyfle ichi ystyried eich opsiynau mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Bydd rhywun wastad ar gael i gynnig cefnogaeth a chyngor ichi, pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

Mae ein llochesau yn darparu amgylchedd sy'n ddiogel a thosturiol, sy'n cynnig amser a chyfle i fenywod wneud penderfyniadau am eu dyfodol a gweld ein staff cymorth arbenigol. Bydd y staff yn rhoi cefnogaeth emosiynol ac ymarferol un i un sy'n cynnwys:

Gall Calan hefyd eich cefnogi i ddychwelyd adref os yw'n ddiogel gwneud hynny. Os ydych yn dymuno dychwelyd adref gallwn, mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, geisio gwella eich diogelwch gartref.

Rydym yn cydnabod efallai na fyddwch am adael eich cartref a gallwn eich cefnogi i wneud dewisiadau gwybodus am eich opsiynau diogelwch.

Pwy all gael mynediad i lety lloches?

Mae menywod sy'n dioddef trais domestig a / neu gam-drin domestig yn gallu derbyn gwasanaethau lloches - gyda phlant neu beidio.

Sut y gellir cael llety lloches?

Mae'n bwysig ffonio 999 mewn unrhyw argyfwng.

Gellir cael llety brys gan Calan 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.

I gael mwy o wybodaeth a chael cynnig lle mewn lloches, cysylltwch â'n timau cymorth arbenigol:

Pen-y-bont ar Ogwr:

01656 766139

Castell-nedd Port Talbot:

01639 633 580

South Powys:

01874 625146

Maesyfed:

01597 824655

Rhydaman:

01269 597474

Symud ymlaen

Mae'r math hwn o lety, pan yw ar gael, yn addas ar gyfer menywod sy'n teimlo'n ddigon parod a diogel i symud ymlaen o lety sy’n cael ei rannu gydag eraill i’n hunedau hunangynhwysol. Byddwch yn parhau i dderbyn cefnogaeth un i un. Fodd bynnag, mae’r math hwn o lety dros dro yn rhoi'r cyfle ichi leihau'r gefnogaeth a gewch ac, mewn partneriaeth â'ch gweithiwr cefnogi, yn eich paratoi ar gyfer y cam nesaf ar y daith i adferiad a thenantiaeth newydd.

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH