Ein Gwerthoedd

Gwerthoedd craidd y sefydliad sy'n sail ac yn llywio ein gwaith yw:

Cefnogi

Rhoi'r hyfforddiant, yr arfau a'r gefnogaeth addas i'n timau allu cyflawni eu rolau.

Integriti

Gweithio gyda dioddefwyr a goroeswyr gan sicrhau eu bod wrth galon popeth a wnawn. Fel sefydliad byddwn bob amser yn dryloyw gyda defnyddwyr gwasanaeth, partneriaid, cydweithwyr a chomisiynwyr a byddwn yn sicrhau fod yr holl staff yn gweithredu yn unol â'n gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd.

Cydweithio a chyd-gynhyrchu gwasanaethau

Mae Calan DVS wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â phartneriaid ledled Cymru ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod profiadau a lleisiau goroeswyr yn cael eu clywed a bod hynny’n cyfrannu at gynllunio rhaglenni newydd ac adolygu rhaglenni cyfredol.

Cydraddoldeb

Sicrhau fod staff, defnyddwyr gwasanaeth a phartneriaid yn cael cyfle cyfartal waeth beth fo'u hil, rhyw, rhywioldeb er mwyn sicrhau eu bod yn cael mynediad at wasanaethau, cyfrannu at wasanaethau a gwneud y gorau o'u bywydau a'u doniau.

Deinamig

Rydym yn sefydliad arloesol sy’n ystyried yn gyson sut y gallwn wella gwasanaethau a llenwi bylchau mewn gwasanaethau er mwyn cefnogi dioddefwyr a'u teuluoedd yn well. Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid, dioddefwyr a chomisiynwyr i newid pethau, yn cynnwys newid gwasanaethau os oes angen.

Grymuso

Mae Calan DVS yn gweithio'n agos gyda dioddefwyr a goroeswyr gan eu grymuso i gyrraedd eu nodau a'u potensial.

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH