Amdanom ni.

Pwy ydym ni

Gwasanaethau Trais Domestig Calan (Calan) yw un o’r elusennau cam-drin domestig mwyaf yng Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i ddod â thrais a cham-drin domestig i ben. Mae’n staff yn credu’n gryf yn yr hyn a wnânt ac yn cynnig gwasanaethau sydd yn fawr eu hangen i gefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn y gymdeithas.

Ffurfiwyd ein gwasanaeth yn 2012 o ganlyniad i uno Cymorth i Fenywod Castell-nedd a Dyffryn Lliw ac ers 2012, mae mudiadau Cymorth i Fenywod eraill wedi ymuno â’r grŵp yn cynnwys Cymorth i Fenywod Maesyfed, Cymorth i Fenywod Pen-y-bont ar Ogwr a Chymorth i Fenywod Rhydaman.

Rydym yn gweithio mewn ardal ddaearyddol fawr ac amrywiol, yn darparu gwasanaethau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, De Powys a Rhydaman (Sir Gaerfyrddin).

Mae ein model gwasanaeth yn amrywiol ac yn cynnwys gwasanaethau trais domestig craidd ar gyfer dioddefwyr benywaidd gan gynnwys llochesau, cefnogaeth yn y gymuned a gwasanaethau galw heibio mewn argyfwng. Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc sy'n dioddef o drais a cham-drin domestig.

Mae Calan yn darparu rhaglenni teuluol seiliedig ar ymchwil i drawma gan ddefnyddio dulliau sy’n cynnwys y teulu cyfan. Mae hefyd yn darparu rhaglenni penodol a gwasanaethau cymunedol i ddynion sy'n ddioddefwyr.

Un o egwyddorion sylfaenol Calan yw na ddylid gwahaniaethu yn erbyn unrhyw berson oherwydd hil, crefydd, cred, tarddiad cenedlaethol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, oedran, anabledd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth - yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Ein Gweledigaeth

Prif weledigaeth Calan yw creu cymunedau diogel a gwydn lle nad oes trais na cham-drin domestig. Er mwyn cyflawni hyn, ein nod yw ail-fyw'r trallod, y dioddefaint a'r tlodi a brofir gan deuluoedd sy'n agored i drais a cham-drin domestig. Ein nod hefyd yw addysgu'r cyhoedd am achosion ac effeithiau cam-drin domestig ynghyd â dulliau atal.

Ein hamcanion

Ein hamcanion yw lleddfu'r trallod, y dioddefaint a'r tlodi a brofir gan deuluoedd sy'n wynebu camdriniaeth ddomestig, ac addysgu'r cyhoedd am achosion ac effeithiau cam-drin domestig, yn ogystal â dulliau o’i atal.

Ein Gwerthoedd

Gwerthoedd craidd y sefydliad sy'n sail ac yn llywio ein gwaith yw:

Cefnogi

Rhoi'r hyfforddiant, yr arfau a'r gefnogaeth addas i'n timau allu cyflawni eu rolau.

Cydraddoldeb

Sicrhau fod staff, defnyddwyr gwasanaeth a phartneriaid yn cael cyfle cyfartal waeth beth fo'u hil, rhyw, rhywioldeb er mwyn sicrhau eu bod yn cael mynediad at wasanaethau, cyfrannu at wasanaethau a gwneud y gorau o'u bywydau a'u doniau.

Integriti

Gweithio gyda dioddefwyr a goroeswyr gan sicrhau eu bod wrth wraidd popeth a wnawn. Fel sefydliad byddwn bob amser yn dryloyw gyda defnyddwyr gwasanaeth, partneriaid, cydweithwyr a chomisiynwyr ac yn sicrhau bod yr holl staff yn gweithredu yn unol â'n gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd.

Cydweithio a chyd-gynhyrchu gwasanaethau

Mae Calan DVS wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â phartneriaid ledled Cymru ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod profiadau a lleisiau goroeswyr yn cael eu clywed a bod hynny’n cyfrannu at gynllunio rhaglenni newydd ac adolygu rhaglenni cyfredol.

Deinamig

Rydym yn sefydliad arloesol ac yn edrych yn gyson i wella gwasanaethau a llenwi bylchau mewn gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr a'u teuluoedd yn well. Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid, dioddefwyr a chomisiynwyr i eiriol dros newid p'un a yw hynny'n ymwneud â'r angen am wasanaeth.

Grymuso

Mae Calan DVS yn gweithio'n agos gyda dioddefwyr a goroeswyr gan eu grymuso i gyrraedd eu nodau a'u potensial.

Diffiniad y Swyddfa Gartref o Gam-drin domestig:

“Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad rheoli, gorfodaeth neu fygythiol, trais neu gam-drin rhwng y rhai 16 oed neu drosodd sydd neu sydd wedi bod yn bartneriaid agos neu'n aelodau o'r teulu waeth beth fo'u rhyw neu rywioldeb. Gall hyn gwmpasu'r mathau canlynol o gamdriniaeth, ond nid yw'n gyfyngedig iddynt:

• Seicolegol

• Corfforol

• Rhywiol

• Ariannol

• Emosiynol

SYLW: CLICIWCH YMA NEU'R BOTWM EXIT I ADAEL Y SAFLE HWN YN DDIOGEL. BYDDWCH YN DAL ANGEN DILEU EICH HANES CHWILIO I CHWALU POB TYSTIOLAETH EICH BOD WEDI YMWELD Â’R WEFAN HON. CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH