Rhaglen S.T.A.R (Safety, Trust and Respect) - Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch

Mae'r Rhaglen STAR yn rhaglen 10 wythnos i blant a mamau archwilio eu teimladau am cam-drin domestig.

Wedi'i redeg gan dimau Calan DVS lleol, datblygwyd y Rhaglen S.T.A.R gan sefydliad Cymorth i Ferched Cymru. Ei nod yw helpu i ailadeiladu perthnasoedd teuluol a chefnogi plant i ddeall nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac nad eu bai nhw yw cam-drin domestig.

Nod y Rhaglen hefyd yw lleihau'r potensial i blant ddatblygu ymddygiad ymosodol trwy hwyluso gwell cyfathrebu rhwng plant 7-11 oed a'u rhiant / gofalwr sydd ddim wedi cam-drin, ar ôl i'r cam-drin domestig ddod i ben.

Mae S.T.A.R yn cefnogi plant i:

 • deimlo'n ddiogel
 • mynegi eu teimladau mewn ffordd iach
 • deall nad eu bai nhw oedd y cam-drin
 • dysgu sut i gyfathrebu'n fwy cadarnhaol â'u rhiant / gofalwr sydd ddim wedi cam-drin
 • cefnogi rhieni / gofalwyr i ddeall sut mae'r cam-drin wedi effeithio ar eu plentyn, sut i gefnogi eu plentyn i deimlo'n ddiogel ac i gyfathrebu'n well gyda nhw

Mae rhaglenni S.T.A.R yn ystyried anghenion pob grŵp o blant ac wedi'i rhannu'n grwpiau oedran.

4-6 mlwydd oed

 • Rhaglen grŵp ymyrraeth gynnar ar gyfer plant a rhieni sydd wedi profi cam-drin domestig
 • Rhaglen 10 wythnos sy'n ystyried teimladau gan ddefnyddio gweithgareddau priodol i oedran y plant
 • Galluogi plant i ddeall beth sydd wedi digwydd i’w teulu ac nad eu bai nhw ydyw hynny

7-11 mlwydd oed

 • Mae plant yn dysgu nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac nad eu bai nhw yw cam-drin domestig
 • Rhaglen 10 wythnos i blant a mamau archwilio eu teimladau am gam-drin domestig
 • Helpu i ailadeiladu perthnasoedd teuluol

Clwb S.T.A.R. 6-12 mlwydd oed

 • Mae plant yn dysgu nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac nad eu bai nhw yw cam-drin domestig
 • Mae plant yn dysgu sut i ystyried eu teimladau am yr hyn sydd wedi digwydd yn eu teulu

11-13 mlwydd oed

 • Nid oes angen i bobl ifanc fod wedi profi cam-drin domestig er mwyn gallu mynychu
 • Bydd pynciau megis perthnasoedd parchus, cam-drin domestig, stereoteipio ar sail rhyw, cydsyniad rhywiol, secstio, pornograffi, cam-fanteisio rhywiol a chanfyddiad yn cael eu trafod.

S.T.A.R Pobl Ifanc (14+)

 • Nid oes angen i bobl ifanc fod wedi profi cam-drin domestig er mwyn gallu mynychu
 • Bydd pynciau megis perthnasoedd parchus, cam-drin domestig, stereoteipio ar sail rhyw, cydsyniad rhywiol, secstio, pornograffi, cam-fanteisio rhywiol a chanfyddiad yn cael eu trafod.

Yn ystod 2019 cefnogodd Calan dros 150 o blant a phobl ifanc i gael mynediad i’n rhaglenni S.T.A.R ar draws yr ardaloedd a wasanaethir.

Ffynonellau

1. SafeLives (2015), Gwneud pethau'n iawn y tro cyntaf: adroddiad polisi. Bryste: SafeLives.

2. Cymorth i Ferched Cymru