Rhaglen S.T.A.R (Safety, Trust and Respect) - Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch

Mae'r Rhaglen STAR yn rhaglen 10 wythnos i blant a mamau archwilio eu teimladau am cam-drin domestig.

Run by local Calan DVS teams, the programme was developed by our Umbrella organisation Welsh Women?s Aid. The aim is to help rebuild family relationships and to support children understand they are not alone and that domestic abuse is not their fault.

Nod y Rhaglen hefyd yw lleihau'r potensial i blant ddatblygu ymddygiad ymosodol trwy hwyluso gwell cyfathrebu rhwng plant 7-11 oed a'u rhiant / gofalwr sydd ddim wedi cam-drin, ar ôl i'r cam-drin domestig ddod i ben.

Mae S.T.A.R yn cefnogi plant i:

 • deimlo'n ddiogel
 • mynegi eu teimladau mewn ffordd iach
 • deall nad eu bai nhw oedd y cam-drin
 • dysgu sut i gyfathrebu'n fwy cadarnhaol â'u rhiant / gofalwr sydd ddim wedi cam-drin
 • cefnogi rhieni / gofalwyr i ddeall sut mae'r cam-drin wedi effeithio ar eu plentyn, sut i gefnogi eu plentyn i deimlo'n ddiogel ac i gyfathrebu'n well gyda nhw

Mae rhaglenni S.T.A.R yn ystyried anghenion pob grŵp o blant ac wedi'i rhannu'n grwpiau oedran.

4-6 mlwydd oed

 • Rhaglen grŵp ymyrraeth gynnar ar gyfer plant a rhieni sydd wedi profi cam-drin domestig
 • Rhaglen 10 wythnos sy'n ystyried teimladau gan ddefnyddio gweithgareddau priodol i oedran y plant
 • Galluogi plant i ddeall beth sydd wedi digwydd i’w teulu ac nad eu bai nhw ydyw hynny

7-11 mlwydd oed

 • Mae plant yn dysgu nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac nad eu bai nhw yw cam-drin domestig
 • Rhaglen 10 wythnos i blant a mamau archwilio eu teimladau am gam-drin domestig
 • Helpu i ailadeiladu perthnasoedd teuluol

Clwb S.T.A.R. 6-12 mlwydd oed

 • Mae plant yn dysgu nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac nad eu bai nhw yw cam-drin domestig
 • Mae plant yn dysgu sut i ystyried eu teimladau am yr hyn sydd wedi digwydd yn eu teulu

11-13 mlwydd oed

 • Nid oes angen i bobl ifanc fod wedi profi cam-drin domestig er mwyn gallu mynychu
 • Bydd pynciau megis perthnasoedd parchus, cam-drin domestig, stereoteipio ar sail rhyw, cydsyniad rhywiol, secstio, pornograffi, cam-fanteisio rhywiol a chanfyddiad yn cael eu trafod.

S.T.A.R Pobl Ifanc (14+)

 • Nid oes angen i bobl ifanc fod wedi profi cam-drin domestig er mwyn gallu mynychu
 • Bydd pynciau megis perthnasoedd parchus, cam-drin domestig, stereoteipio ar sail rhyw, cydsyniad rhywiol, secstio, pornograffi, cam-fanteisio rhywiol a chanfyddiad yn cael eu trafod.

Yn ystod 2019 cefnogodd Calan dros 150 o blant a phobl ifanc i gael mynediad i’n rhaglenni S.T.A.R ar draws yr ardaloedd a wasanaethir.

Ffynonellau

1. SafeLives (2015), Gwneud pethau'n iawn y tro cyntaf: adroddiad polisi. Bryste: SafeLives.

2. Welsh Women?s Aid